torsdag den 26. oktober 2017

Det organiserede univers

AlleHelgen
Det mest karakteristiske i vort univers er for mig, at livet organiserer.
Det fremgår også af, at levende væsener kaldes organismer, samt at større indre enheder kaldes organer. I større perspektiv synes der at være tale om, at organismer indeholdes i større organismer. Babushka dukker inden i hinanden afspejler opfattelsen.

Organisering må hele tiden vedligeholdes. Ethvert nyt element må indpasses efter plan og regler. Beskadigede eller ubrugelige elementer må fjernes, evt. opløses. Ethvert ikke fuldt organiseret element udgør en 'støj'kilde.

Dette indebærer, at enhver levende organisme vidner om, at der bag organismen er mindst een aktiv organisator. Hvis den aktive organisering ophører, vil organismen sygne hen og dø. Eksistensen af organismer i vort univers er derfor et indirekte bevis for eksistensen af skaber(e).

Organisering foregår inden for grænser, ud fra en plan, efter bestemte regler og må nødvendigvis anskues ovenfra. Kun ved overblik kan der skabes den mest hensigtsmæssige organisation, som tilgodeser så vidt muligt alle hensyn og fungerer godt for helheden. På græsrods-niveau kan man ikke se behov i den modsatte ende af græsmarken eller bag buske og træer.
Det handler om rammer og struktur; 'skelettet' i opbygningen; ikke nødvendigvis om magtbeføjelser. Det modsatte er kaos - med ældre dansk sprog 'hulter til bulter'.

Rutinemæssig vedligeholdelse i univers og i de enkelte individer synes i meget høj grad at være styret af datamat-lignende systemer og programmer, hvad der gør organiseringen meget stabil, men kan føles stiv (pedantisk), hvis man kommer i konflikt med den. Ved uforudsete hændelser må organisatoren tage afgørelsen.

Systemet tåler meget dårligt fejl; blot få afvigelser fra reglerne kan skabe virvar hvad der giver anledning til indre konflikt og meget sandsynligt er årsag til former for indre destruktion. Et helt enkelt eksempel er flytning af møbler i et hjem, hvad der let kan give anledning til postyr.
Indre konflikt om organisering er måske hvad Jesus i NT kalder et 'hus i splid med sig selv', der ikke kan eksistere godt.

Det er for mig her nærliggende at sammenligne med kræft, hvor celler inden i en organisme breder sig på uønskede områder og skaber en slags indre borgerkrig.

Der er tydeligvis grænser for, hvor megen indre konflikt, der kan tåles, inden en organisme går i opløsning og ender i kaos.

Jeg mener vor kultur udviser en masse træk af elendighed, som kan skyldes sådanne indre konflikter, fordi der ikke handles i overensstemmelse med de organisatoriske regler. Gentagne kulturer på vor klode kan være bukket under af disse årsager. Nu mener jeg, at den primære anomali til disse kulturnedbrud og til øvrig elendighed er fundet.

Universet synes skabt med ønske om at give mulighed for masser af variation og frihed, men det har ikke været forudset, at nogen ville begynde at bruge friheden til næsten systematisk at desorganisere (destruere) andet liv.
Denne tendens til vildt overdreven destruktion (kræft i udvidet betydning) må begrænses.

 

Eksempler på desorganisering:

Oplagte eksempler er krig og terror, hvor der nedskydes eller lemlæstes i flæng med bomber, men der findes en masse andre former:
1. En skov nedbrændt eller ryddet med ødelæggelse af diversitet og fx erstattet af monokultur til palmeolie eller græs til kødkvæg.
2. Et bjerg sprængt i luften for at udtømme det for mineraler, hvorefter det efterlades som en ødemark.
2. Olieudvinding, hvor man er fuldstændig ligeglad med forurening og ødelæggelse af natur eller oprindeligt jordbrug.
4. Genmodificering hvor der uden hensyn til andre konsekvenser kun tænkes på at opnå noget, der fremmer salg af bestemte produkter.
5. Virus konstrueret til at genere eller skade andre individer.

Generelt er der vel tale om manglende overholdelse af grænser i forhold til andre levende væsener - ofte i forbindelse med ubegrænset begær efter penge - men årsagen kan også tilsyneladende være almindelig overdreven frustration vendt imod alt og alle.

onsdag den 13. september 2017

Universets primære anomali

Ved Torkil Olesen

Enormt store forandringer i vor tilværelse synes på vej, idet en 'primær anomali' ønskes opløst, og forunderligt synes vor klode at være blevet et midtpunkt i denne sag.

Det kan derfor være vigtigt at forstå, hvad sagen drejer sig om. Jeg har søgt efter inspiration til forståelsen og anfører, hvad jeg har opnået, men modtagerer meget gerne andres opfattelse:
 

Der skrives om, at de mørke kræfter skal fjernes. Ordet 'mørke' kan være lidt forvirrende. Det er ikke kontrast-farven mørk, og det er ikke mørke som sådan. Vi synes fx at have behov for mørke under søvn.
Betydningen af mørk skal snarere ses i sammenhæng med lyssky eller 'skyggen', vor skjulte underbevidste, ofte modsat og trodsig. Det er dette, der ønskes elimineret.

Den primære anomali har at gøre med et oprør imod lyset og helhedens fællesskab.
En mulig forklaring af anomaliens oprindelse synes at bestå i, at nogle meget højtstående og intelligente væsener i vort univers ønskede at vise, at det var muligt at eksistere helt selvstændigt uden tilknytning til det primære univers.
De dannede så et alternativt univers, hvad der i sig selv ikke er noget forkert i. Anomalien har at gøre med, at man vil tvinge andre til at gøre det samme, eller at man prøver at destruere noget i fællesskabet.

Problemer opstår, hvis beboerne i det alternative univers opdager, at de mangler noget. Det kan i princippet være hvad som helst.
Nogle i det alternative univers vil så prøve at skaffe det manglende fra det primære univers. Derved skaber de splid hos sig selv, idet de har ønsket at kunne alt selv, og der kan opstå konflikt om, hvad de skal yde til gengæld til det primære univers.

Her findes (antagelig) muligvis roden til konflikter og krige i vort univers.
Individer fra det alternative univers begynder måske at ville opnå det ønskede  med magt, erobre det, snyde sig til det, stjæle det, eller lave en udbytning af individer i det primære univers.

Dette synes at have været situationen i utalte millioner af år med stadige udmarvende konflikter og krige.
Nu synes det besluttet, at det skal ophøre, og man kan kun se den mulighed at få stoppet det alternative univers med dets snylteri, som det har udviklet sig til. Uendelige forhandlinger har ikke ført til noget.

---
Der er brug for lidt afvigelser i skabelsen. Hvis det hele fungerer som et perfekt urværk bliver tilværelsen forudsigelig og ensformig. Der skal kunne opstå masser af variation med noget uventet fra lidt tilfældighed, men det må ikke tage overhånd, hvad der ses at være sket og er kernen i anomalien.

Det skabte er i almindelighed designet, programmeret, konstrueret til mindste detalje; ellers fungerer det ikke. Få mutationer kan indbygges, men det er ikke hovedreglen. Her har den evolutionistiske lære taget fejl. Udviklingen sker ikke automatisk fra mudderpølen frem til højt komplicerede væsener.
Det hele kan ikke være startet med en destruerende eksplosion. Nogle må have lavet disse fejlagtige indbildninger som følge af trods imod de skabende kræfter i helheden.

Anomalien viser sig i de mange konflikter og utallige vanvittige krige. Der er ikke nok sammenhold til at beskytte værdierne i helheden. Kultur efter kultur går ned af den årsag. Vor klode er blevet sat tilbage i udvikling så utalligt mange gange.

Menneskene på Jorden har en voldsom brist i hukommelsen vedrørende oprindelse og tidligere eksistens. Derfor forstår man ikke sammenhænge og årsager til, hvad der sker.
Dette må ændres ved genåbning af hukommelsen, som er slettet af anomalien, der ønsker forvirring og destruktion - blandt andet fordi lyssky og fordækte handlinger lettere kan foregå under forvirring.

Kernen i løsningen er at øge organisation og orden i alle henseender samt fjerne, omvende eller omprogrammere de individer, der ønsker at ødelægge noget for andre.
De, der kun ønsker at være sig selv, skal have frihed til det; blot det ikke går ud over andre.

Som hovedregel handler liv om at organisere. Se evt:  Liv, organisering og etik
Der opstår forstyrrelser og kaos, hvis for meget foregår planløst eller i uoverensstemmelse med vedtagne regler.


onsdag den 23. august 2017

Glædens dag 21.8.2017

Ved en fælles meditation under solformørkelsen 21.8.2017 ønskede en kritisk masse af mennesker på vor klode fred, harmoni, forståelse, overflod og enhed på kloden med en ny virkelighed, hvor alle individer kan få det, de har brug for og frit vælge at leve, som de ønsker.
 

Dette er en skelsættende begivenhed, idet tilslutning til dette verdenssyn synes at være opnået for første gang i tusinder af år, hvor profeter ellers gentagne gange forgæves har anmodet om noget i den retning.

Det er et helt anderledes verdenssyn baseret på en verden dannet ved bevidst planlagt minutiøs konstruktion - helt modsat en ide om en verden opstået ved en kaotisk eksplosion.

Vor verden fungerer i høj grad på grundlag af automatik - en slags biologiske datamater, der kræver nøjagtig overholdelse af regler for at fungere godt.

Livet opstår ved organisering byggende på regler - ikke ved tilfældighed.

Livet bør handle om at skabe noget godt for så vidt muligt alle individer - ikke en konkurrence eller krig om at opnå mest mulig rigdom, magt, ære eller guld til fordel for en selv eller ens gruppe.

På denne måde kommer livet til at handle om at opnå gode, glædelige oplevelser i fællesskab - ikke en kamp om overlevelse.

torsdag den 20. juli 2017

Liv, organisering og etik

Af Torkil Olesen

Liv organiserer - modsat kaos. Organisering handler om at ordne noget ifølge nogle regler, og etik er de overordnede regler for organiseringen.

Etik burde have som formål at opstille gode regler, der fører fremad imod de satte mål, samt lette samkvem imellem individer og hindre konflikter.
Desværre synes vi at leve i en form for illusion, hvor der er vendt op og ned på rigtigt og forkert. Mange har således fået en negativ opfattelse af, at etik og moral er opsat for at hindre livsudfoldelse, og det synes at være rigtigt, at styrende individer på vor klode har fordrejet etikken i den retning for at herske over os ved at skabe splid i vore samfund på kloden.
Som eksempler på virkningen har jeg tidligere skrevet om løgnens katastrofale virkning og syge jordiske systemer.

Nu gælder det om at blive løsrevet fra de falske forestillinger!
Det er nødvendigt at forstå, at det enkelte individ ikke kan udfolde sig fuldstændigt uhæmmet i forbindelse med andre individer. Total frihed er eksistentielt umuligt i samkvem med andre, og vi er aldrig helt alene. Vor krop indeholder milliarder af celler, som må forliges til bedst mulig funktion. Der må ikke være indre splid, så allerede her i vort indre er der hårdt brug for nyttige regler.

I den ydre verden kan vi heller ikke udfolde os uden at møde andre individer. Vi kan næsten intet gøre, som kun vedrører os selv. For at undgå uendelige konflikter opstilles der nyttige regler.

Den ægte etik fremmer glæden ved samkvem med andre, og der er brug for regler i tosomhed, i familier, i grupper, i arbejdsforhold, i folk, internationalt og - idet vi åbner forbindelse til andre kloder - også i solsystem og i galaksen.
Jeg har tidligere beskrevet Sand Lov som eksempel på gode regler.

Nu kommer Galaktisk Kodeks yderligere ind i billedet som helt overordnede regler for hele vor galakse med måske over 100 milliarder stjernesystemer.
Her tilføjes yderligere det meget afgørende element, at de overordnede regler må håndhæves for at hindre overtrædelser, der ville kunne hindre livsudfoldelse ifølge reglerne.
Netop dette element mangler på vor klode og kan være afgørende årsag til en masse elendighed, hvad der må formodes netop af være en følge af det falske styres dybere hensigt om at destruere (opløse livets organisering).

onsdag den 28. juni 2017

Verdenssyn 2017 med mulighed for opløsning af elendighed

Foreløbig udgave af Torkil Olesen

 

'Vi ved ikke, hvad vi gør'. Der findes en masse iagttagelser af forrykthed på vor klode.  Hvorfor gøres så meget modsat fornuft? Det passer ikke med følelser af, at der faktisk findes så meget godt, og vi ønsker at have det rart.

Omsider synes det lykkedes at finde årsag(er), der kan forklare, hvad der foregår. Baggrunden er en ny forståelse af vor oprindelse:
Nogle højtstående, meget intelligente identiteter ønskede for meget længe siden at opleve, hvordan tilværelsen kunne foregå helt uafhængigt af den overordnede Store Ånd. Det lykkedes for dem at skabe et helt isoleret område, men det ulykkelige var, at de ikke kunne finde ud af at genåbne kontakten til Store Ånd.
De blev så frustrerede, at de veksler imellem at ville beherske alt eller destruere alt. (Stenen man slår sig på, kan man have lyst til at ødelægge. Misundelse over andres trivsel kan blive så stor, at der er tilbøjelighed til at hade de heldige).

Kort fortalt lever vi stadig i eftervirkningerne af denne fejltagelse, og nogle identiteter kaldet Chimera er blevet så forbitrede, at de har isoleret vor klode og prøver at undertvinge alle andre.  Den frustrerede gruppe har udviklet fantastiske evner til næsten total dominans - blandt andet med raffineret slaveri og effektiv sindskontrol stærkere end hypnose - og har for mange tusinde år siden lagt et hovedkvarter på Jorden
Historien kan passe med en masse af mine erfaringer, og er den bedste forklaring på oprindelsen til det såkaldt onde, jeg har kendskab til.

Vi lever ifølge min nye opfattelse i en slags illusorisk boble - dannet ved en trance-tilstand stærkere end posthypnose, der isolerer os fra Store Ånd, kærlighed og det øvrige univers.
En sådan hypnotisk tilstand kan medføre, at man ikke ved, hvad man gør eller sanser, men hårdnakket kan hævde, at man er selvbevidst, og man finder bortforklaringer for al det tåbelige, man tvinges til at gøre.
Vi kan i almindelighed kun delvist slippe fri ved meget 'høj' bevidsthed. Efter død og mellem-livsperiode vender vi tilbage til nyt fysisk liv i 'boblen'.

Tilstanden fastholdes af nogle skrupskøre identiteter, kaldet Chimera. Det karakteristiske for dem er, at de vil herske og 'vinde for enhver pris' - nok faktisk hellere dø end tabe! - og de har kun negative følelser for alt og alle.

Min forhåbning om forløsning beror på, at disse Chimera med hjælpere er en trussel for hele den øvrige galakse. Galaktisk Føderation er derfor talstærkt til stede i, på og omkring vor klode samt i solsystemet, idet de ønsker at gøre en ende på dette regime, så det ikke igen kan udbredes. Samtidig vil de gerne hjælpe os fri.

Det er vigtigt, at så mange som muligt slutter op om det ønskelige i at slippe ud af sindskontrollen og elendighederne, men det er ikke så nødvendigt at nå så høj bevidsthed. Sagen menes at kunne klares ved fjernelse af Chimeras kontrol, en kraftig styrkende impuls fra centralsolen, samtidig med at skjulte hjælpere vil overtage vigtige funktioner på kloden.
Jeg forventer også, at de med meget store skjulte rumskibe på plads omkring os vil være i stand til at udøve en vis kontrol af Planet X og eventuelle andre objekter. De må have løst problemer med tyngdekraft for at kunne rejse så hurtigt og uhindret i universet.
Derudover er der det positive, at isolationen er brudt i andre dele af universet, samt at det er ved at ske også på vor klode.

Først skal dog Chimeras trussel om at udløse atomvåben afmonteres. Det hævdes at skride fremad, Se evt. Prepare for Change.