onsdag den 30. januar 2019

Helhed og velvære

Af Torkil Olesen


Jeg synes, jeg i umindelige tider har undret mig over, hvorfor der er så mange uønskede tilstande og så megen forvirring på denne klode.

Kan det virkeligt passe, at det er skabt sådan? Der er jo vidunderlige og fabelagtigt geniale konstruktioner at finde i vort univers.

En af de iagttagelser, der har bragt mig på sporet af forståelse, er observation af 2-åriges mægtige mod på livet og livslyst. Hvorfor begynder denne livslyst at aftage?

Wilhelm Reich havde fat på ideen, og jeg har fokuseret meget dybt på sagen og mener at have fundet et par vigtige årsager, der har en masse sammenhæng med vor kultur.

Helheden er svag eller mangler

 

Vi har for mange konflikter - både personligt og samfundsmæssigt. Det kan også udtrykkes som adspredthed eller splittethed. Vor krop og vort samfund har for stor tendens til at gå itu. Løsningen er at tilstræbe helhed.

Overordnet i universet opfatter jeg en Helhed, der er meget mere end summen af de enkelte dele. Der er en livgivende, skabende og inspirerende identitet, som igennem tiderne har fået mange navne, som vi let bliver uenige om, men navnet er ikke væsentligt.

Det er derimod vigtigt, at have kontakt med denne Helhed samt få ideer, livskraft og livsmod fra denne identitet.

Her finder jeg, at vor kultur står meget svagt. Denne Helheds-identitet er lagt væk i dagligdagen. Mange dyrker den til højtider, og nogle få gør det også på søndage, men vi ville kunne få et meget
bedre liv ved at få støtte 24/7 hele året.

Optagethed af økonomi står i vejen for Helhed


Økonomiske eksperter kaldes vismænd, og det mener jeg er en meget alvorlig nedværdigelse af visdom. Nudansk Ordbog fra 2005 definerer visdom som: "dyb indsigt i centrale dele af tilværelsen".
Det indebærer indirekte, at vor kultur betragter den enkelte disciplin: økonomi som noget afgørende vigtigt i tilværelsen.

Det forekommer mig at være en kolossal indskrænkning. Vor tilværelse indeholder myriader af vigtige, storslåede og fantastiske muligheder.

Masser af vidunderlige aspekter af tilværelsen forsvinder, når økonomi i den grad optager fokus!
Faktisk mener jeg, at de økonomiske idealer om vækst, konkurrence og optimering af indtjening er superegoistiske, når de doceres helt fri for begrænsninger og uden indbygget forståelse for konsekvenser som ulighed og splittelse i kulturen.

Uindskrænket vækst, konkurrence og optimering af fortjeneste er i virkeligheden kun til fordel for de stærkeste og er en forførelse bort fra ægte glæde og velvære for flertallet.
  
Må gengives med kildeangivelse
© Torkil Olesen, 30.1.2019

 

onsdag den 28. november 2018

Sundheds-frekvens

Af Torkil Olesen

Det forekommer mig påfaldende, at de højere bevidste tilstande eller frekvenser næsten ikke er undersøgt. Der anføres i almindelighed glæde 540, fred 600 og så 700 som oplysning/indsigt, men der må være meget mere op til 1000 og antagelig videre.
Foreløbig vil jeg koncentrere mig om, at der er information om, at der på 640 er frihed fra sygdom og aldring, hvad jeg foretrækker at oversætte positivt til: frekvens for sundhed og liv. Jeg opfatter det som en følge af, at kroppen kan være i stand til i fuldt omfang at erstatte slidte og beskadigede celler.

At kunne opnå fuld sundhed og måske ubegrænset fysisk liv synes mig at være særdeles værdifuldt, og jeg har haft det som et hovedformål det meste af mit liv.

Jeg har haft adskillige oplevelser med 'høj' bevidsthed i forbindelse med min selvheling, men har haft usikkerhed om, hvordan det skulle forstås. Der tales om at være 'høj' på stoffer, og det kan opnås også ved meditation, men der spørges ofte: 'Høj' i hvilken retning?. Samtidig har der været modvilje imod noget elitært eller overmenneskeligt.

Med en ide om, at bevidstheder er former for frekvenser kan lav og høj bedre udtrykkes, og hvis der ved en frekvens på blot 640 er fuld sundhed, synes det mig at kunne tænkes at være ægte menneskelig tilstand, hvorimod sygdom er udtryk for at der må mangle noget, som antagelig skyldes forførerisk sindskontrol.

Jeg vil nu satse intenst på at komme til at eksistere stabilt på frekvensen 640, og vil gøre det ved at fokusere vedholdende på sundhed og så vidt muligt ikke have opmærksomhed på de lavere frekvenser i frygt-området (op til 540) eller specielt ikke på konflikt-bæltet fra især 100 til 200.
Vor krop og sind synes ikke at kunne skelne fiktion fra fysisk virkelighed; en film eller reklame synes lige så belastende som en fysisk uønsket begivenhed.

Jeg mener derfor, at det gælder om at fokusere på det ønskede og om at holde sig fri af alle uønskede indtryk, hvad der også understreges i lovmæssigheden om tiltrækning, høst som man sår; og de 3 aber; ikke se, ikke høre, ikke sige noget uønsket.

Jeg mener at kunne gennemføre det, idet jeg momentvis må have været oppe på de højere frekvenser. Jeg har også i mange omgange forsøgt at påvirke super-psykopaterne med kærlighed, men det har ikke virket.
Kærlighed associeret med offer. pligt, forførelse, bedrag med mere er ikke universets universale 'smøremiddel', som jeg har troet.
Måske kan højere frekvenser end kærlighed i højere grad påvirke psykopater.

søndag den 26. august 2018

Eksistens tilstande

Udkast af Torkil

Arbejdet med og forståelse af Tachyon partikler har ført til et vigtigt gennembrud i min forståelse af, at mennesker må have et generelt eksistentielt niveau, som ytrer sig på alle områder, fysisk, psykisk, åndeligt, følelser, forståelse, kunst, videnskab, teknik, kærlighed, etik, religion osv.... og som kan måles med kinesiologi, men også iagttages i praktisk kontakt.


En sammenligning af Hawkins bevidstheds skala og Hubbards skala er blevet stadig mere betydningsfuld og tankevækkende for mig.
Skalaerne er i min nuværende forståelse udtryk for personers eksistentielle tilstand og synes at angive niveau i en masse henseender fx  generel sundhed og etik. Der findes sædvanligvis et normalt niveau og lejlighedsvise niveauer.


 Hawkins skala med videre udvikling anføres som en skala for bevidsthed, men måles med kinesiologi og må i en eller forstand være kroppens oplevelse.
Tal-angivelserne er først og fremmest relative samt angiver en nødvendig rækkefølge af trin til hævelse af bevidsthed.
Hubbards skala er opstået ved iagttagelse af de trin, som tusindvis af personer har gennemlevet ved forbedring af deres tilstand. Oprindelig gik den kun fra 0-4, men er udvidet til 40. De fleste på Jorden befinder sig i området -1 til 2.5.


Vort niveau har indflydelse på alle områder og alle vore legemer.Det kan som næsten alt være både skidt og godt. Skidt hvis man befinder sig på et lavt niveau; godt på et højt niveau, og det synes vi at kunne påvirke med bevidsthed.


Vi har det sandsynligvis bedst med at være på samme niveau i alle henseender. Det er fx mange gange påpeget, at der bør være balance imellem fysisk, teknisk udvikling og åndeligt etisk niveau. (Atlantis udviklede sig for ensidigt teknisk).


Under 200 opleves stor upålidelighed. Først over 500 er der fuld pålidelighed.


 
På højere niveau mestres de underliggende; - som vigtigt eksempel: ægte glæde indbefatter derfor mestring af kærlighed uden betingelser - man kan ikke have ægte glæde uden kærlighed til Alt i Helheden. Glæden svækkes, hvis nogen i helheden har det dårligt. Man må også elske sig selv - kærlighed bør ikke indebære et offer. Vort univers er skabt for glædelige oplevelser. Ofring er pinefuldt og er destruktiv tankegang.
Bemærk at kærlighed med 500 kun er halvvejs til Hawkins oprindelige 1000 som toppunkt. Der er endda tegn på, at der er højere niveauer end 1000. 

Glæde synes samtidig at være forudsætning for at opnå synkronitet. Man bør elske det, man ønsker at skabe - som et barn ønsker noget juleaften. Husk at takke for gaverne!

(Revideret 4.11.18)

søndag den 29. juli 2018

Sammenhold og høj bevidsthed

Vejen til frigørelse synes at handle om at stå sammen fysisk og bevidst.
Hunde kan vise vejen; de hilser med begejstring på enhver ny, de opfatter som hørende til 'familien'.

'Split, adspred og hersk' synes at være grundlæggende metode til at holde Jordens menneskehed fastlåst. De herskende ønsker, at vi skal slås indbyrdes.
Bag enhver vedvarende krig eller konflikt står der en/nogen, som har interesse i at opretholdte konflikten.

Lad os drømmevæve en kultur, hvor alle er velkomne, har nok, er sunde og tilfredse.
Kom og vær med i et fællesskab, hvor alle yder efter evne og nyder efter behov. Der er nok til alle på denne klode, hvis vi holder op med at frådse og deler goderne. Lad os holde op med at konkurrere om at have mere end venner eller naboer.

torsdag den 26. oktober 2017

Det organiserede univers

AlleHelgen
Det mest karakteristiske i vort univers er for mig, at livet organiserer.
Det fremgår også af, at levende væsener kaldes organismer, samt at større indre enheder kaldes organer. I større perspektiv synes der at være tale om, at organismer indeholdes i større organismer. Babushka dukker inden i hinanden afspejler opfattelsen.

Organisering må hele tiden vedligeholdes. Ethvert nyt element må indpasses efter plan og regler. Beskadigede eller ubrugelige elementer må fjernes, evt. opløses. Ethvert ikke fuldt organiseret element udgør en 'støj'kilde.

Dette indebærer, at enhver levende organisme vidner om, at der bag organismen er mindst een aktiv organisator. Hvis den aktive organisering ophører, vil organismen sygne hen og dø. Eksistensen af organismer i vort univers er derfor et indirekte bevis for eksistensen af skaber(e).

Organisering foregår inden for grænser, ud fra en plan, efter bestemte regler og må nødvendigvis anskues ovenfra. Kun ved overblik kan der skabes den mest hensigtsmæssige organisation, som tilgodeser så vidt muligt alle hensyn og fungerer godt for helheden. På græsrods-niveau kan man ikke se behov i den modsatte ende af græsmarken eller bag buske og træer.
Det handler om rammer og struktur; 'skelettet' i opbygningen; ikke nødvendigvis om magtbeføjelser. Det modsatte er kaos - med ældre dansk sprog 'hulter til bulter'.

Rutinemæssig vedligeholdelse i univers og i de enkelte individer synes i meget høj grad at være styret af datamat-lignende systemer og programmer, hvad der gør organiseringen meget stabil, men kan føles stiv (pedantisk), hvis man kommer i konflikt med den. Ved uforudsete hændelser må organisatoren tage afgørelsen.

Systemet tåler meget dårligt fejl; blot få afvigelser fra reglerne kan skabe virvar hvad der giver anledning til indre konflikt og meget sandsynligt er årsag til former for indre destruktion. Et helt enkelt eksempel er flytning af møbler i et hjem, hvad der let kan give anledning til postyr.
Indre konflikt om organisering er måske hvad Jesus i NT kalder et 'hus i splid med sig selv', der ikke kan eksistere godt.

Det er for mig her nærliggende at sammenligne med kræft, hvor celler inden i en organisme breder sig på uønskede områder og skaber en slags indre borgerkrig.

Der er tydeligvis grænser for, hvor megen indre konflikt, der kan tåles, inden en organisme går i opløsning og ender i kaos.

Jeg mener vor kultur udviser en masse træk af elendighed, som kan skyldes sådanne indre konflikter, fordi der ikke handles i overensstemmelse med de organisatoriske regler. Gentagne kulturer på vor klode kan være bukket under af disse årsager. Nu mener jeg, at den primære anomali til disse kulturnedbrud og til øvrig elendighed er fundet.

Universet synes skabt med ønske om at give mulighed for masser af variation og frihed, men det har ikke været forudset, at nogen ville begynde at bruge friheden til næsten systematisk at desorganisere (destruere) andet liv.
Denne tendens til vildt overdreven destruktion (kræft i udvidet betydning) må begrænses.

 

Eksempler på desorganisering:

Oplagte eksempler er krig og terror, hvor der nedskydes eller lemlæstes i flæng med bomber, men der findes en masse andre former:
1. En skov nedbrændt eller ryddet med ødelæggelse af diversitet og fx erstattet af monokultur til palmeolie eller græs til kødkvæg.
2. Et bjerg sprængt i luften for at udtømme det for mineraler, hvorefter det efterlades som en ødemark.
2. Olieudvinding, hvor man er fuldstændig ligeglad med forurening og ødelæggelse af natur eller oprindeligt jordbrug.
4. Genmodificering hvor der uden hensyn til andre konsekvenser kun tænkes på at opnå noget, der fremmer salg af bestemte produkter.
5. Virus konstrueret til at genere eller skade andre individer.

Generelt er der vel tale om manglende overholdelse af grænser i forhold til andre levende væsener - ofte i forbindelse med ubegrænset begær efter penge - men årsagen kan også tilsyneladende være almindelig overdreven frustration vendt imod alt og alle.

onsdag den 13. september 2017

Universets primære anomali

Ved Torkil Olesen

Enormt store forandringer i vor tilværelse synes på vej, idet en 'primær anomali' ønskes opløst, og forunderligt synes vor klode at være blevet et midtpunkt i denne sag.

Det kan derfor være vigtigt at forstå, hvad sagen drejer sig om. Jeg har søgt efter inspiration til forståelsen og anfører, hvad jeg har opnået, men modtagerer meget gerne andres opfattelse:
 

Der skrives om, at de mørke kræfter skal fjernes. Ordet 'mørke' kan være lidt forvirrende. Det er ikke kontrast-farven mørk, og det er ikke mørke som sådan. Vi synes fx at have behov for mørke under søvn.
Betydningen af mørk skal snarere ses i sammenhæng med lyssky eller 'skyggen', vor skjulte underbevidste, ofte modsat og trodsig. Det er dette, der ønskes elimineret.

Den primære anomali har at gøre med et oprør imod lyset og helhedens fællesskab.
En mulig forklaring af anomaliens oprindelse synes at bestå i, at nogle meget højtstående og intelligente væsener i vort univers ønskede at vise, at det var muligt at eksistere helt selvstændigt uden tilknytning til det primære univers.
De dannede så et alternativt univers, hvad der i sig selv ikke er noget forkert i. Anomalien har at gøre med, at man vil tvinge andre til at gøre det samme, eller at man prøver at destruere noget i fællesskabet.

Problemer opstår, hvis beboerne i det alternative univers opdager, at de mangler noget. Det kan i princippet være hvad som helst.
Nogle i det alternative univers vil så prøve at skaffe det manglende fra det primære univers. Derved skaber de splid hos sig selv, idet de har ønsket at kunne alt selv, og der kan opstå konflikt om, hvad de skal yde til gengæld til det primære univers.

Her findes (antagelig) muligvis roden til konflikter og krige i vort univers.
Individer fra det alternative univers begynder måske at ville opnå det ønskede  med magt, erobre det, snyde sig til det, stjæle det, eller lave en udbytning af individer i det primære univers.

Dette synes at have været situationen i utalte millioner af år med stadige udmarvende konflikter og krige.
Nu synes det besluttet, at det skal ophøre, og man kan kun se den mulighed at få stoppet det alternative univers med dets snylteri, som det har udviklet sig til. Uendelige forhandlinger har ikke ført til noget.

---
Der er brug for lidt afvigelser i skabelsen. Hvis det hele fungerer som et perfekt urværk bliver tilværelsen forudsigelig og ensformig. Der skal kunne opstå masser af variation med noget uventet fra lidt tilfældighed, men det må ikke tage overhånd, hvad der ses at være sket og er kernen i anomalien.

Det skabte er i almindelighed designet, programmeret, konstrueret til mindste detalje; ellers fungerer det ikke. Få mutationer kan indbygges, men det er ikke hovedreglen. Her har den evolutionistiske lære taget fejl. Udviklingen sker ikke automatisk fra mudderpølen frem til højt komplicerede væsener.
Det hele kan ikke være startet med en destruerende eksplosion. Nogle må have lavet disse fejlagtige indbildninger som følge af trods imod de skabende kræfter i helheden.

Anomalien viser sig i de mange konflikter og utallige vanvittige krige. Der er ikke nok sammenhold til at beskytte værdierne i helheden. Kultur efter kultur går ned af den årsag. Vor klode er blevet sat tilbage i udvikling så utalligt mange gange.

Menneskene på Jorden har en voldsom brist i hukommelsen vedrørende oprindelse og tidligere eksistens. Derfor forstår man ikke sammenhænge og årsager til, hvad der sker.
Dette må ændres ved genåbning af hukommelsen, som er slettet af anomalien, der ønsker forvirring og destruktion - blandt andet fordi lyssky og fordækte handlinger lettere kan foregå under forvirring.

Kernen i løsningen er at øge organisation og orden i alle henseender samt fjerne, omvende eller omprogrammere de individer, der ønsker at ødelægge noget for andre.
De, der kun ønsker at være sig selv, skal have frihed til det; blot det ikke går ud over andre.

Som hovedregel handler liv om at organisere. Se evt:  Liv, organisering og etik
Der opstår forstyrrelser og kaos, hvis for meget foregår planløst eller i uoverensstemmelse med vedtagne regler.


onsdag den 23. august 2017

Glædens dag 21.8.2017

Ved en fælles meditation under solformørkelsen 21.8.2017 ønskede en kritisk masse af mennesker på vor klode fred, harmoni, forståelse, overflod og enhed på kloden med en ny virkelighed, hvor alle individer kan få det, de har brug for og frit vælge at leve, som de ønsker.
 

Dette er en skelsættende begivenhed, idet tilslutning til dette verdenssyn synes at være opnået for første gang i tusinder af år, hvor profeter ellers gentagne gange forgæves har anmodet om noget i den retning.

Det er et helt anderledes verdenssyn baseret på en verden dannet ved bevidst planlagt minutiøs konstruktion - helt modsat en ide om en verden opstået ved en kaotisk eksplosion.

Vor verden fungerer i høj grad på grundlag af automatik - en slags biologiske datamater, der kræver nøjagtig overholdelse af regler for at fungere godt.

Livet opstår ved organisering byggende på regler - ikke ved tilfældighed.

Livet bør handle om at skabe noget godt for så vidt muligt alle individer - ikke en konkurrence eller krig om at opnå mest mulig rigdom, magt, ære eller guld til fordel for en selv eller ens gruppe.

På denne måde kommer livet til at handle om at opnå gode, glædelige oplevelser i fællesskab - ikke en kamp om overlevelse.